SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Joanna Marczuk. Dane do kontaktu Joanna.Marczuk.@cbi24.pl

Aktualności

06 września 2020 20:06 | Aktualności

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu prowadzi działalność profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną na terenie placówki oraz szkół i przedszkoli w obszarze swojego działania.

 

Celem prowadzonej w poradni specjalistycznej diagnozy jest rozpoznanie i określenie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno- wychowawczych i predyspozycji zawodowych.

 

Diagnoza specjalistyczna dzieci i młodzieży obejmuje:

 1. Indywidualne badania psychologiczne dzieci i uczniów z deficytami w obrębie funkcji poznawczych, problemami dydaktyczno- wychowawczymi, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi.
 2. Indywidualne badania pedagogiczne w celu oceny gotowości szkolnej,  ustalenia stopnia opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych oraz przyczyn trudności w nauce, w tym specyficznych trudności w uczeniu się.
 3. Indywidualne badania logopedyczne i neurologopedyczne w celu oceny poziomu kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz specyficznych zaburzeń w obszarze mowy i komunikacji.
 4. Indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością ubiegających się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci i młodzieży wymagających nauczania indywidualnego, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły / przedszkola.
 6. Indywidualne badania logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne na terenie szkół i przedszkoli.
 7. Badania dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).
 8. Przesiewowe badania słuchu Platformą Zmysłów.
 9. Badania specjalistyczne pod kątem oceny predyspozycji zawodowych w związku
  z przygotowaniem do wyboru zawodu i planowaniem kariery zawodowej.

Terapia

Na terenie poradni prowadzona jest:

 1. Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (m.in. dzieci lękowych, z fobią szkolną, z mutyzmem,  z trudnościami wychowawczymi i w adaptacji społecznej oraz z zaburzeniami somatyczno-wegetatywnymi).
 2. Terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 3. Indywidualna terapia logopedyczna (w tym terapia dla dzieci i młodzieży
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 4. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
 5. Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji.
 6. Interwencja kryzysowa.
 7. Mediacje rodzinne.
 8. Spotkania terapeutyczne dla rodziców dotyczące korygowania postaw wychowawczych.

 

Konsultacje

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

 1. Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami adaptacyjnymi, trudnościami okresu dojrzewania.
 2. Trudności uczniów w czytaniu i pisaniu – ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne.
 3. Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
 4. Prawidłowości rozwojowych mowy i komunikacji oraz pojawiających się zaburzeń.
 5. Pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością – autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność w obrębie narządu wzroku i słuchu, niepełnosprawność ruchowa, afazja.
 6. Orientacji edukacyjno – zawodowej.
 7. Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Współpraca ze szkołami i przedszkolami

 Pracownicy poradni prowadzą spotkania na terenie placówek dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkół i przedszkoli.

 1. Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli, dotyczące m.in. integracji zespołu klasowego, rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej, kształtowania umiejętności społecznych, wspierania uczniów w okresie dojrzewania, wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.
 2. Prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli.
 3. Wsparcie dla nauczycieli:
 •   Spotkania z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkół i przedszkoli organizowane na terenie placówek oraz poradni.
 •   Szkolenia Rad Pedagogicznych.
 •   Doradztwo psychologiczne na terenie szkół i przedszkoli.    
 •   Działania interwencyjno-mediacyjne na terenie szkół i przedszkoli.
 •   Współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Przeczytano: 321 razy. Wydrukuj|Do góry