Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wsoli

Wpłatę na Radę Rodziców proszę dokonywać na rachunek bankowy:

76 91320001 0010 3088 2000 0010

Tytułem: Składka.

Nazwisko i imię ucznia………


Klasa ………