SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Egzaminy gimnazjalne

 

INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 2017/2018 – WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU

 

HARMONOGRAM

1. Egzamin w terminie głównym

   - część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

     z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

     z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  - część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

     z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

     z zakresu matematyki – godz. 11:00

   - język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

     na poziomie podstawowym – godz. 9:00

     na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

2. Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego i przekazania szkołom wyników oraz zaświadczeń

    15 czerwca 2018 r.

3. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 22 czerwca 2018 r.

 

STRUKTURA EGZAMINU, ZASADY PRZEPROWADZANIA

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej i jest obowiązkowy (uczeń, który nie przystąpi

    do egzaminu nie może ukończyć szkoły).

2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu

    historii i wiedzy o społeczeństwie;

b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz

    z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

3. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

4. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a) historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut,

b) języka polskiego – trwa 90 minut.

5. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności

   z zakresu:

a) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

b) matematyki – trwa 90 minut

6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego

   nowożytnego:

a) na poziomie podstawowym – trwa 60 minut

b) na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

7. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne

    przed rozpoczęciem pracy z arkuszem oraz czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności

    przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi po zakończeniu pracy z arkuszem (dodatkowe 5 minut).

8. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego

    uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

a) podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka  

    obcego nowożytnego na poziomie III.0

b) rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka

    obcego nowożytnego na poziomie III.1.

 

10. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego

     naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu

     edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym

     i na poziomie rozszerzonym.

 

W DNIU EGZAMINU OBOWIĄZUJE

- losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;

- kodowanie arkusza egzaminacyjnego ( za wyjątkiem uczniów korzystających z warunków dostosowanych),

- sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego;

- rozpoczęcie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i zapisaniu czasu pracy na

   przygotowanych tablicach/planszach;

 - konieczność przeniesienia odpowiedzi do karty odpowiedzi w przypadku zadań zamkniętych

  (za wyjątkiem uczniów korzystających z warunków dostosowanych);

- zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety lub faktu złego samopoczucia;

- zasada oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu czasu pracy zapisanego na tablicach/ planszach.

 

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA

w zależności od zakresu egzaminu:

- zeszyt zadań egzaminacyjnych A

- kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych B

- kartę odpowiedzi C

1. Zakresy: historia i wiedza o społeczeństwie, przedmioty przyrodnicze, język obcy podstawowy - A, C.

2. Zakresy: język polski, matematyka, język obcy rozszerzony - A, B, C.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Uczeń zgłaszający się na egzamin powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np.legitymację

    szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

2. Uczeń ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej kalkulatora oraz urządzeń telekomunikacyjnych

    lub korzystania z takich urządzeń w sali.

3. Każdy zdający powinien mieć na wszystkich zakresach egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro)

    z czarnym tuszem  (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na

    egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający

    wykonują długopisem.

4. Zdający może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być

    zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze

    przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

5. Zdający egzamin rozwiązuje zadania samodzielnie.

6. Każdy przypadek spóźnienia na egzamin, zakłócania jego przebiegu przez ucznia lub niesamodzielnego

    wykonywania zadań stanowi podstawę do przerwania i unieważnienia uczniowi danego zakresu egzaminu.

7. Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zgodnie z zasadami   

   określonymi przez CKE.

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: cke.gov.pl w zakładce /egzamin-gimnazjalny/ dostępne są: harmonogramy, komunikaty i informacje dotyczące egzaminu w bieżącym roku szkolnym, w tym m.in.  INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.