SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych:Marcin Skrzypiec. Dane do kontaktu marcin.skrzypiec@cbi24.pl

Rzecznik Praw Ucznia

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 - Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

 - W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

 - Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg.

 - Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.

- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

 - Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).

- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

 - Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

 - Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

 - Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

 - Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

 - Organizować konfrontacje wyjaśniające.

 - Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.

 - Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 - podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

 - w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, - ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 - podjęcie mediacji ze stronami,

- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:

 1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

 4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

 6 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

 O czym uczeń wiedzieć powinien:

1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

 3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

 5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

 

Twoje prawa - prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 - zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 - obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 - swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 - pomocy w przypadku trudności w nauce,

 - korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

 - korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 - wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

 - korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 - poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

 

 

Pamiętaj - masz też obowiązki

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

 2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

 3. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.

4. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.

 5. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

6. Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,

 7.Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,